Casa de Cultură Lugoj

Organizator de evenimente


Despre

Atestat încã din 1334, municipiul Lugoj este situat în vestul României, la 60 km de Timiºoara - reºedinþa judeþului Timiº, pe drumul european E 70, viitoarea magistralã continentalã care leagã partea de vest a þãrii de Bucureºti. Situat în partea de ºes a Banatului, relieful predominant îl reprezintã câmpia, care este înconjuratã de o zonã deluroasã, prielnicã pentru cultivarea viþei de vie. Clima este temperatã, cu evidente influenþe mediteraneene.
Peisajul economic al urbei este alcãtuit din ramuri ale industriei uºoare (încãlþãminte, ceramicã, confecþii), ale prelucrãrii lemnului, electronicii ºi mecanicii fine. Populaþia numãrã 45.000 de locuitori si este formatã din români, germani, maghiari si alte naþionalitãþi, care convieþuiesc paºnic ºi armonios, uraºul ofera un model de convergenþa ºi convieþuire multietnicã resimþitã cu precãdere în plan cultural si confesional, ortodoxismul majoritar coexistând cu greco-catoli-cismul, catolicismul, reformismul, iudaismul ºi alte culte, într-o exemplarã înþelegere ºi comunicare. Considerat capitala spiritualã a Banatului, cu tradiþii ce vin din strãvechime, viaþa culturalã pulseazã în instituþii si aºezãminte reprezentative ca: Muzeul Municipal, Biblioteca Municipalã, Teatrul " Traian Grozãvescu", Casa de Culturã ºi Galeriile "Pro Arte".
Din 1992, Lugojul este centru universitar, cele trei facultãþi ale "Universitãþii Europeane Drãgan" formând tineri în domeniul dreptului, al ºtiinþelor economice, al ciberneticii si informaticii economice. De mai bine de un deceniu, presa scrisã ºi audiovizualul local sunt reprezentate de sãptãmânalele "Redeºteptarea" ºi "Actualitatea lugojeanã", posturile de radio Nova FM, Analog FM ºi Naþional FM ºi televiziunea Europa Nova.
Nu în ultimul rând trebuie amintit faptul cã Lugojul este un oraº festivalier, Casa de Culturã a Municipiului Lugoj organizând patru asemenea manifestãri artistice: Festivalul Internaþional Coral "Ion Vidu", Festivalul Internaþional de Teatru "Festteamart", Festivalul Internaþional de Folclor "Ana Lugojana" si Concursul International de Canto " Traian Grozãvescu".
Orase infratite
Twin Cities

Dupã 1989, când posibilitãþile de comunicare cu strãinãtatea au devenit reale, Lugojul a început colaborãri cu numeroase oraºe europene. Acestea s-au amplificat, astãzi, municipiul de pe Timiº fiind înfrãþit cu: Jena - Germania, Orleans - Franþa, Szekszard - Ungaria, Nisporeni - Republica Moldova, iar din anul 2004 cu Perigiali - Grecia. Ca o recunoaºtere a consecventei promovãri a relaþiilor parteneriale economice, administrative, cultural-educative cu instituþii similare din Europa, Lugojului, i-au fost acordate de Consiliul Europei, în 1999 ºi 2000, la Strasbourg, „Diploma Europeanã" si „Steagul Europei".

Photo Gallery

Alte sugestii

La Pas

Organizator de evenimente

Noi Re-Cream

Organizator de evenimente

La Fiesta

Organizator de evenimente

Startup Weekend Timisoara

Organizator de evenimente

Cină în tramvai

Organizator de evenimente